Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Organem prowadzącym naszą szkołę jest International House Integra Bielsko Sp. z o.o.

Edukacja prowadzona dla dzieci przez International House Integra Bielsko Sp. z o.o. stoi na dwóch filarach  - Primary Steps i Centrum Języków Obcych IH. Zaletą i główną cechą dwujęzyczności naszej propozycji  jest to, że język angielski traktowany jest równorzędnie z językiem ojczystym. To narzędzie codziennej komunikacji uczniów i lektorów, a nie jeden z wielu przedmiotów. Uczniowie zdobywają wiedzę ogólną
w języku angielskim na zajęciach prowadzonych przez CJO.

Anglojęzyczność uczniów realizowana jest w oparciu o autorski program łączący polską podstawę programową z amerykańską koncepcją nauczania STEM  oraz autorski program ECP (English Communication Project).

Lektorzy stosują metodę CLIL  polegającą  na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego języka.

Nauczyciele "native speakers" stwarzają naturalne warunki sprzyjające nabywaniu języka angielskiego poprzez  porozumiewanie się  na terenie placówki wyłącznie w tym języku. Uczniowie więc szybko przyswajają odpowiednią wymowę, akcent i intonację.

Opracowany jest wewnętrzny system regularnego mierzenia postępów w nauce języka angielskiego.

Ponadto dodatkową formą audytu zewnętrznego są egzaminy Cambridge YLE, które obiektywnie weryfikują wiedzę z poszczególnych sprawności językowych.

 

Program realizowany w języku angielskim  (10h/tyg.)  obejmuje:

- anglojęzyczne  bloki   tematyczne (4h)   służące   rozwijaniu  zdobytych wcześniej (podczas realizacji podstawy programowej w języku polskim) wiadomości i umiejętności:
STEM - 4 godziny tygodniowo w klasach 1-3 i 2 godziny w klasach 4-6
- „SCIENCE” – zajęcia przyrodnicze z elementami biologii, fizyki, geografii
- „MATHS” – zajęcia z matematyki i logicznego myślenia
- „TECHNOLOGY” -  zajęcia praktyczne z zakresu techniki z elementami inżynierii
- “ARTS” – zajęcia artystyczne

ECP - 2 godziny tygodniowo w klasach 4-6
English Communication Project - zajęcia, które zapewnią uczniom szerokie możliwości odkrywania i „celebrowania” nabytych  już umiejętności w języku angielskim, zarówno w kontekście formalnym, jak i nieformalnym. Krytyczne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów,  prezentacje  oraz język dyskusji to tylko niektóre obszary, w których uczniowie będą się poruszać po to,  aby w jak najbardziej naturalny sposób ćwiczyć i udoskonalać swoje umiejętności językowe.

- naukę języka angielskiego (5h)  
 Podczas  intensywnej nauki języka oraz realizacji podstawy programowej z j. angielskiego kładziemy nacisk na umiejętność swobodnego porozumiewania się, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.  Ponadto, podczas intensywnej nauki języka,   przygotowujemy uczniów  do  egzaminów Cambridge English Young Learners.

Cambridge English Young Learners  przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania : Starters, Movers, Flyers. Wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Kandydaci na całym świecie egzaminowani są według tych samych zasad i otrzymują takie same, uznane w wielu krajach, certyfikaty Cambridge English Language Assessment.

W Primary Steps uczniowie przystępują do egzaminów Cambridge  pod koniec pierwszego i drugiego  cyklu edukacyjnego (tj. zazwyczaj w klasie III i VI), po uzyskaniu rekomendacji od nauczyciela prowadzącego.

 - konsultacje (1h) prowadzone przez lektorów języka angielskiego w celu nadrobienia zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością dziecka na zajęciach  lub trudnościami w opanowaniu materiału.  

 

  Zapraszamy do obejrzenia prezentacji filmowej naszej placówki: