Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Terminy rekrutacji

1. Składanie „Wniosku o przyjęcie do szkoły" w sekretariacie szkoły od października 2019.

2. Rozmowy kwalifikacyjne – październik / listopad 2019.

  • termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony indywidualnie z Rodzicami kandydata zgodnie z kolejnością wpływu „Wniosków o przyjęcie do szkoły” do sekretariatu szkoły;
  • o wynikach rekrutacji Rodzice będą powiadamiani w przeciągu 7 dni od daty odbycia II etapu rozmowy kwalifikacyjnej;
  • W przypadku zawiadomienia o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są w terminie 3 dni do:
    •    dostarczenie wypełnionych dokumentów obowiązujących w placówce (rezerwacyjnych),
    •    wpłaty wpisowego,
  • niedopełnienie formalności w podanym terminie będzie skutkowało skreśleniem kandydata z listy uczniów, a tym samym udostępnieniem miejsca kolejnej chętnej osobie;
  • w przypadku nie zgłoszenia się kandydata na umówioną rozmowę kwalifikacyjną bez uzasadnionej przyczyny, prawo do miejsca na liście uzyskuje kolejna osoba zgłoszona do rekrutacji poprzez sekretariat;
  • rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone do czasu wyczerpania miejsc na liście.