Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 

REGULAMIN REKRUTACJI

1. Rekrutacją objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice złożą w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie do szkoły”  (do pobrania na dole strony), a w przypadku zapisu do klas II - VIII wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego - świadectwo ukończenia klasy programowo niższej.

2. Warunkiem przyjęcia do szkoły  jest uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, która prowadzona jest w 2 etapach:

 • Etap I – sprawdzenie kompetencji ucznia z zakresu znajomości języka angielskiego.
 • Etap II – spotkanie Dyrektora placówki  z Rodzicem/prawnym opiekunem dziecka. Celem spotkania jest ustalenie czy oczekiwania Rodziców co do form i charakteru edukacji swojego dziecka są zbieżne z założeniami i ofertą szkoły.

3. W przypadku dziecka uczęszczającego do Anglojęzycznego Przedszkola „First Steps”, w procesie rekrutacji pomijany jest Etap I. Poziom znajomości języka angielskiego dziecka stwierdza lektor prowadzący zajęcia w Przedszkolu.

4. W przypadku przyjęć do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego kandydat uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, podlegając obserwacji wychowawcy i metodyka, którzy wydają opinię stanowiącą podstawę do przyjęcia kandydata.

5. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne uwzględniane przez szkołę:

 • ukończenie Anglojęzycznego Przedszkola „First Steps”,
 • rodzeństwo w Przedszkolu Anglojęzycznym „First Steps” lub Żłobku "Basic Steps" lub w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Primary Steps”
 • kolejność zgłoszeń kandydatów.

6. Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców o przyjęciu dziecka do szkoły w terminie do 7  dni od daty odbycia II etapu rozmowy kwalifikacyjnej.

7. W przypadku zawiadomienia o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są w terminie 7 dni do:

 • podpisania Umowy Edukacyjnej,
 • wypełnienia dokumentów obowiązujących w placówce, 
 • wpłaty wpisowego,

8. Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły  (do pobrania tutaj).
 • Klauzula informacyjna.
 • „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wydana przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat  w przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy I.
 • W przypadku zakwalifikowania dziecka do klas wyższych  - wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego - świadectwo ukończenia klasy programowo niższej, nie później niż do 7 sierpnia.