Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Terminy rekrutacji

1. Składanie „Wniosku o przyjęcie do szkoły" w sekretariacie szkoły od 1 września.

2. Rozmowy kwalifikacyjne – od 15  października.

  • termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony indywidualnie z Rodzicami kandydata zgodnie z kolejnością wpływu „Wniosków o przyjęcie do szkoły” do sekretariatu szkoły;
  • o wynikach rekrutacji Rodzice będą powiadamiani w przeciągu 7 dni od daty odbycia II etapu rozmowy kwalifikacyjnej;
  • w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonej rozmowy, kandydat zostaje wpisany na listę uczniów, a Rodzice są zobowiązani do dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy oraz wpłatą wpisowego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o wpisaniu dziecka na listę;
  • niedopełnienie formalności w podanym terminie będzie skutkowało skreśleniem kandydata z listy uczniów, a tym samym udostępnieniem miejsca kolejnej chętnej osobie;
  • w przypadku nie zgłoszenia się kandydata na umówioną rozmowę kwalifikacyjną bez uzasadnionej przyczyny, prawo do miejsca na liście uzyskuje kolejna osoba zgłoszona do rekrutacji poprzez sekretariat;
  • rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone do czasu wyczerpania miejsc na liście.