Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

REGULAMIN REKRUTACJI

1. Rekrutacją objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice złożą w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie do szkoły”  (do pobrania na dole strony), a w przypadku zapisu do klas II - VIII wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego - świadectwo ukończenia klasy programowo niższej.

2. Warunkiem przyjęcia do szkoły  jest uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, która prowadzona jest w 4 etapach:

•    Etap I – sprawdzenie gotowości do wielostronnej nauki i ustalenie poziomu znajomości języka angielskiego.
•    Etap II – spotkanie pracownika placówki  z Rodzicem/prawnym opiekunem dziecka. Celem spotkania jest ustalenie czy oczekiwania Rodziców co do form i charakteru edukacji swojego dziecka są zbieżne z założeniami i ofertą szkoły.
•    Etap III – deklaracja zapisu dziecka / gwarancja miejsca po wpłacie wpisowego. W przypadku dużej liczby chętnych tworzy się listę rezerwową.
•    Etap IV – podpisanie umów.

3. W przypadku dziecka uczęszczającego do Anglojęzycznego Przedszkola „First Steps”, w procesie rekrutacji pomijany jest Etap I. Poziom znajomości języka angielskiego dziecka stwierdza lektor prowadzący zajęcia w Przedszkolu. Gotowość do wielostronnej nauki stwierdza wychowawca grupy.

4. W przypadku przyjęć do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego kandydat uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, podlegając obserwacji wychowawcy i metodyka, którzy wydają opinię stanowiącą podstawę do przyjęcia kandydata.

5. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne uwzględniane przez szkołę:

•    ukończenie Anglojęzycznego Przedszkola „First Steps”,
•    rodzeństwo w Przedszkolu Anglojęzycznym „First Steps” lub Żłobku "Basic Steps" lub w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Primary Steps”
•    kolejność zgłoszeń kandydatów.

6. Szkoła zawiadamia Rodziców o dopuszczeniu ucznia do dalszego procesu rekrutacji (etap III i IV).

7. W przypadku zawiadomienia o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są w terminie 3 dni do:

•    dostarczenie wypełnionych dokumentów obowiązujących w placówce (rezerwacyjnych),
•    wpłaty wpisowego.

8. Podpisanie finalnych umów w wyznaczonym terminie (kwiecień / maj 2020)
Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą.

Wymagane dokumenty:
•    Wniosek o przyjęcie do szkoły  (do pobrania tutaj).
•    Klauzula informacyjna.
•    „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wydana przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat  w przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy I.
•    W przypadku zakwalifikowania dziecka do klas wyższych  - wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego - świadectwo ukończenia klasy programowo niższej, nie później niż do 7 sierpnia.