Jak uczymy

Organem prowadzącym naszą szkołę jest International House Integra Bielsko Sp. z o.o.
Edukacja prowadzona dla dzieci stoi na dwóch filarach. Pierwszy realizuje podstawę programową MEN (International House Integra) a drugi zajęcia anglojęzyczne (Centrum Języków Obcych IH).  Zaletą i główną cechą dwujęzyczności naszej propozycji  jest to, że język angielski traktowany jest równorzędnie z językiem ojczystym. To narzędzie codziennej komunikacji uczniów i lektorów, a nie jeden z wielu przedmiotów. Uczniowie zdobywają wiedzę ogólną w języku angielskim na zajęciach prowadzonych przez CJO.

Anglojęzyczność uczniów realizowana jest w oparciu o 3 programy:

 • STEM – autorski program łączący polską podstawę programową z amerykańską koncepcją nauczania
 • ECP – autorski program English Communication Project
 • IE – Intensive English,  program kursów językowych International House

Lektorzy stosują metodę CLIL  polegającą  na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego języka.

Lektorzy IH stwarzają naturalne warunki sprzyjające nabywaniu języka angielskiego poprzez  porozumiewanie się z nimi na terenie placówki wyłącznie w tym języku. Uczniowie więc szybko przyswajają odpowiednią wymowę, akcent i intonację.

Opracowany jest wewnętrzny system regularnego mierzenia postępów w nauce języka angielskiego.

Ponadto dodatkową formą audytu zewnętrznego są egzaminy Cambridge YLE, które obiektywnie weryfikują wiedzę z poszczególnych sprawności językowych.

Program realizowany w języku angielskim  (10h/tyg.)  :

STEM – 4 godziny tygodniowo w klasach 1-3 i 2 godziny w klasach 4-8
ECP – 2 godziny tygodniowo w klasach 4-6
MATHS – 1 godzina tygodniowo w klasach 7-8
nauka języka angielskiego 5 godzin w tygodniu (6h w klasach 7-8)
Podczas  intensywnej nauki języka na IE oraz realizacji podstawy programowej z j. angielskiego kładziemy nacisk na umiejętność swobodnego porozumiewania się, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych. Ponadto, podczas IE, przygotowujemy uczniów do egzaminów Cambridge English Young Learners.
konsultacje (1h) prowadzone przez lektorów języka angielskiego w celu nadrobienia zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością dziecka na zajęciach  lub trudnościami w opanowaniu materiału.

Intensive English

To lekcje z podziałem na grupy zaawansowania uwzględniające kategorie wiekowe. W w/w kategorii dzieci, realizując podstawę programową „English for Young Learners” przewidzianą na dany poziom przygotowują się do egzaminu Cambridge.

Postęp i zakres opanowania języka decyduje kiedy dziecko może do niego przystąpić. Przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe. Na każdym z poziomów zaawansowania dzieci rozwijają swoje umiejętności, uzyskanie samego certyfikatu Cambridge jest dodatkową nagrodą za wysiłek dziecka, silną motywacją do dalszej nauki i wzmocnieniem wiary we własne siły.

Na zajęciach w grupach egzaminacyjnych dzieci rozwiązują zadania typowe dla testów egzaminacyjnych, tak aby móc się z nimi oswoić i jak najlepiej przygotować do samego egzaminu, który odbywa się w połowie czerwca.

Ponadto podręczniki, z których dzieci korzystają na zajęciach pomagają ćwiczyć umiejętności z zakresu objętego egzaminem. W połowie roku szkolnego dzieci w grupach egzaminacyjnych w ramach egzaminu próbnego ”mock exam” będą mogły sprawdzić stan swojego przygotowania przed przystąpieniem do właściwego egzaminu Cambridge. Egzaminy Cambridge YLE (organizowane w naszej szkole) przebiegają bezstresowo i pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia. Egzaminy YLE zawsze kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Test YLE na każdym poziomie składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Rozumienie ze słuchu (Listening);
 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing);
 • Mówienie (Speaking).

Program ECP

Badania! Debaty! Wynalazki!  –  English Communication Project to autorski program opracowany dla klas IV – VI przez doświadczonego lektora International House Bielsko-Biała. Kładzie on  nacisk na rozwój umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku angielskim przy jednoczesnym rozwijaniu poprawności językowej. Celem programu jest pełne zaangażowanie  uczniów w projekty, które zapewnią im szerokie możliwości odkrywania i „celebrowania” nabytych  już umiejętności w języku angielskim, zarówno w kontekście formalnym, jak i nieformalnym.

Krytyczne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów,  prezentacje oraz język dyskusji to tylko niektóre obszary, w których uczniowie się poruszają po to,  aby w jak najbardziej naturalny sposób ćwiczyć i udoskonalać swoje umiejętności językowe.

Przykłady:

 • debata na temat: „Czy praca domowa jest stratą czasu?” ,
 • przedsięwzięcie poruszające tematykę systemu  wartości i norm społecznych polegające na napisaniu krótkiej sztuki zatytułowanej „Nowy uczeń w klasie”,
 • wyzwanie kreatywnego rozwiązania problemu realizowane przez zaprojektowanie zdrowej firmy żywieniowej rywalizującej  ze światowymi  gigantami produkującymi fast food!

Całość przebiega wyłącznie po angielsku. Uczniowie są zachęcani do pomagania sobie nawzajem w znajdowaniu odpowiednich słów  i zwrotów do wyrażania swoich opinii.

STEM

Jest akronimem powstałym z angielskich terminów: Science, Technology, Engineering i Mathematics. W Unii Europejskiej znany jest także pod nazwą MTS – Mathematics, Science, Technology. STEM jest programem nauczania integrującym nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę w jedną, spójną całość.

Bazując na koncepcji STEM autorki programu połączyły jego główne założenia z treściami  polskiej podstawy programowej, w efekcie czego powstał interdyscyplinarny program autorski, którego celem jest rozwijanie w uczniach takich cech jak: kreatywność, pomysłowość, ciekawość świata. Na zajęciach uczniowie uczą się także krytycznego myślenia, wychodzenia poza utarte schematy, stawiania hipotez i weryfikowania ich poprzez doświadczenia.

W klasach I-III program wzbogacony jest o zajęcia artystyczne ( plastyczno – muzyczne), stanowiące niezbędny element nauczania w klasach młodszych. Zajęcia realizowane są w blokach tematycznych obejmujących 4-8 godzin lekcyjnych w obrębie danego tematu. Program charakteryzuje spiralny układ treści, co oznacza, że temat realizowany w klasie pierwszej pojawia się w klasach wyższych, lecz w formie rozbudowanej, dostosowanej do możliwości poznawczych uczniów. Poniższy schemat przedstawia sposób realizacji spiralnego programu nauczania zgodnego z koncepcją STEM oraz innowacjami wprowadzonymi przez autorki.

W klasach IV-VI program STEM stanowi kontynuację koncepcji z klas I-III, angażuje uczniów w szeroką gamę wyzwań i doświadczeń naukowo – badawczych. Zajęcia odbywają się w miesięcznych blokach tematycznych , które zastępują jedno- lub dwutygodniowe tematy realizowane w klasach I-III. Pozwala to na bardziej dokładne zgłębienie omawianych treści.

W klasach IV- VI wprowadzane są dodatkowo zadania doskonalące umiejętność czytania i pisania z zastosowaniem poznanych struktur leksykalnych. Uczniowie np. opisują przebieg eksperymentów, gromadzą dane czy formułują wnioski z doświadczeń w języku angielskim.

Forest School

Koncepcja Forest School, jako sposobu bezpośredniego nabywania wiedzy o świecie naturalnym, narodziła się w Skandynawii w latach 50 – tych ubiegłego stulecia. Do dziś stanowi istotną część skandynawskiej podstawy programowej, szczególnie w Danii i Szwecji.

Obecnie dzieci spędzają o wiele mniej czasu na zabawach na świeżym powietrzu niż ich rodzice czy dziadkowie. Częściowo jest to spowodowane zwiększonym ruchem ulicznym, mniejszą ilością wolnej przestrzeni, gdzie dzieci mogłyby swobodnie się bawić oraz zwykłą obawą o ich bezpieczeństwo podczas pobytu poza domem. Dodatkowo, w dobie cyfryzacji, łatwego dostępu do rozrywek związanych głównie ze spędzaniem czasu przed telewizorem, komputerem, laptopem czy ipadem, brakuje czasu i niekiedy chęci na zabawy na świeżym powietrzu.

Edukacja leśna odgrywa bardzo ważną rolę w kształceniu młodego pokolenia. Od niej bowiem zależy, czy zachęcimy młodego człowieka do wyboru takiego stylu życia, który będzie przyjazny dla środowiska, czy też nie.  Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą dostarcza nie tylko wrażeń i spostrzeżeń, ale oddziaływa również emocjonalnie, uczy poznawać, szanować i kochać przyrodę ojczystą.

Liczne badania pokazują, że uczniowie z leśnych szkół są często bardziej kreatywni, pewni siebie, zaradni, szybciej przyswajają wiedzę i są lepiej rozwinięci fizycznie niż ich rówieśnicy. Nasi uczniowie klas 1-3 spędzają raz w miesiącu w lesie pół dnia realizując projekty bardzo brudzące ale inspirujące. Każda sesja Forest School  prowadzona jest  wyłącznie w języku angielskim, przez co uczniowie  mają możliwość wykorzystania  w praktyce nabytych umiejętności językowych.

Zajęcia w lesie dają naszym uczniom możliwość bezpiecznego podejmowania wyzwań przyrodniczych poprzez:

 • aktywność fizyczną,
 • kreatywne zajęcia,
 • podejmowanie ryzyka,
 • rozwijanie pewności siebie i wiary we własne siły,
 • zdobywanie wiedzy o świecie przyrody,
 • naukę pracy indywidualnej i współpracy z innymi.

Catch up

Konsultacje indywidualne prowadzone przez lektorów języka angielskiego w celu nadrobienia zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością dziecka na zajęciach  lub trudnościami w opanowaniu materiału. Takie zajęcia przyznaje koordynator języka angielskiego w porozumieniu z lektorami.

Metoda CLIL

Metoda Content and Language Integrated Learning polega na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego języka. Poprzez stosowanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego realizujemy następujące cele:

 • rozwijamy i udoskonalamy kompetencje uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim,
 • zwiększamy wśród uczniów świadomość języka, zarówno polskiego jak i angielskiego,
 • zapewniamy uczniom dostęp do specjalistycznego (w zależności od przedmiotu) słownictwa angielskiego,
 • rozwijamy świadomość i wrażliwość międzykulturową, poszerzamy wiedzę o innych krajach, przygotowujemy dzieci do życia w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie,
 • przyczyniamy się do zwiększania efektywności nauki angielskiego, co daje w przyszłości szanse swobodnej edukacji za granicą oraz uatrakcyjnia perspektywy pracy zawodowej,
 • przygotowujemy uczniów do zdobywania prestiżowych certyfikatów znajomości języka angielskiego wydawanych przez University of Cambridge w Anglii.

Jesteśmy w pełni świadomi, że dzieci w wieku 6-9 lat dopiero rozpoczynają przygodę z angielskim lub ich kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim nie są jeszcze na tyle rozwinięte, aby możliwe było prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej wyłącznie w języku angielskim. Jest to stopniowy proces, który w miarę dorastania dzieci i doskonalenia języka angielskiego sprawia, że coraz obszerniejsze partie materiału mogą być realizowane początkowo tylko częściowo po polsku i angielsku, zaś docelowo w większości po angielsku.

Nasza metoda polega na wprowadzaniu w języku polskim nowych zagadnień podstawy programowej, a następnie ćwiczeniu ich i utrwalaniu na zajęciach tematycznych, prowadzonych wyłącznie po angielsku.

Już od pierwszych zajęć nauka języka angielskiego przebiega wyłącznie po angielsku. Najczęściej jest to wynikiem narodowości lektora, jednak zasada ta obowiązuje również nauczycieli polskich, uczących angielskiego. Stosujemy połączenie szeregu technik metodycznych umożliwiających realizację zasady „wyłączności angielskiego” i podejścia komunikatywnego. Wykorzystywane są obrazki i prawdziwe obiekty, muzyka i piosenki, elementy strategii kinestetycznych („kinaesthetic learning”): mini-scenki (odgrywanie prostych ról), gry i zabawy edukacyjne, w tym zabawy ruchowe, tak bliskie dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia są wspomagane elementami wykorzystania komputerów (CALL – Computer Assisted Language Learning) oraz tablic interaktywnych i podręczników cyfrowych. Pozwala to szybko i bezstresowo przełamać barierę językową. Radzą sobie z tym doskonale zarówno dzieci młodsze jak i starsze.

Wykorzystujemy proste elementy technik teatralnych: nauczyciel stosuje techniki pantomimiczne, rysuje i ilustruje słowa gestami. Odgrywane są mini-scenki, tworzy się trójwymiarowy kontekst, w którym łatwo osadza się konkretne zastosowania. Dzieci zapamiętując dane wyrażenie, kojarzą je z obrazem, gestem, okolicznościami, uczuciami i emocjami, a po krótkim czasie – z komentarzem opartym na już znanych, angielskich słowach.