Regulamin rekrutacji

1. Rekrutacja do szkoły dla kandydatów z Anglojęzycznego przedszkola „First Steps” rozpocznie się w styczniu 2021r., a dla pozostałych kandydatów – w lutym 2021r. i potrwa do wyczerpania miejsc.
Następnie tworzona jest lista rezerwowa.

2. Rekrutacją objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice złożą w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie do szkoły”  (do pobrania na dole strony).
Dodatkowo w przypadku zapisu do klas II – VIII wymagany jest wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego – świadectwo ukończenia klasy programowo niższej.

3. Kolejny etap to:

– rozmowa kwalifikacyjna z uczniem (sprawdzenie gotowości do wielostronnej nauki i ustalenie poziomu znajomości języka angielskiego),
– spotkanie z Rodzicem mające na celu ustalenie czy oczekiwania Rodziców co do form i charakteru edukacji swojego dziecka są zbieżne z założeniami i ofertą szkoły.

4. W przypadku zawiadomienia o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Rodzice zobowiązani są w terminie 3 dni do dostarczenia wypełnionych dokumentów obowiązujących w placówce (rezerwacyjnych). Następnie do 7 dni od złożenia tychże dokumentów Rodzic dokonuje opłaty wpisowej.

Niedopełnienie formalności podanych w pkt. 3 skutkuje skreśleniem z listy kandydatów i udostępnieniem miejsca kolejnej osobie z listy rezerwowej.

5. Podpisanie finalnych umów następuje w wyznaczonym terminie (kwiecień / maj).
Niedopełnienie terminu podpisania finalnych umów jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą.

6. W przypadku dziecka uczęszczającego do Anglojęzycznego Przedszkola „First Steps”, w procesie rekrutacji pomijany jest etap sprawdzenia poziomu znajomości języka angielskiego (określa go lektor prowadzący zajęcia w Przedszkolu).
Gotowość do wielostronnej nauki oceniana jest na rozmowie kwalifikacyjnej w szkole.

7. W przypadku przyjęć do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego kandydat uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, podlegając obserwacji wychowawcy i metodyka, którzy wydają opinię stanowiącą podstawę do przyjęcia kandydata.

8. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne uwzględniane przez szkołę:

•    ukończenie Anglojęzycznego Przedszkola „First Steps”,
•    rodzeństwo w Przedszkolu Anglojęzycznym „First Steps” lub Żłobku “Basic Steps” lub w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Primary Steps”
•    kolejność zgłoszeń kandydatów.

Wymagane dokumenty

•    Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj).
•    Klauzula informacyjna.
•    W przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy I. – „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wydana przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat.
•    W przypadku zakwalifikowania dziecka do klas wyższych – wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego – świadectwo ukończenia klasy programowo niższej, nie później niż do 7 sierpnia.

Opłaty

Czesne  za rok kształcenia płacone jest w 12 równych określonych w umowie

Wpisowe w wysokości 700 zł płatne jest w momencie zapisu dziecka do szkoły. Absolwenci  Przedszkola Anglojęzycznego ” First Steps”  uzyskują 50% rabat na wpisowe, jeśli zapis dokonany jest  w terminie określonym przez szkołę. Wpisowe obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy ucznia i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

Rabaty

– 50 zł miesięcznie na  drugie dziecko uczęszczające w tym samym okresie do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej “Primary Steps” lub naszego Przedszkola “First Steps” lub Żłobka  “Basic Steps”

– 50 zł (rabat jednorazowy) przy zapisie dziecka (absolwenta Przedszkola “First Steps” lub Szkoły “Primary Steps” ) na kurs językowy do International House w Bielsku-Białej.

Program "Rodzina +"

W ramach programu Rodzina + oferujemy rabat w opłacie miesięcznego czesnego za uczęszczanie do szkoły :
– dla pierwszego dziecka : 40 zł
– w przypadku, gdy do Szkoły lub Anglojęzycznego Żłobka lub Przedszkola „First Steps”  w tym samym okresie uczęszcza rodzeństwo – dla drugiego dziecka : 50 zł i kolejnego w wysokości 100 zł.

Aby uzyskać w/w rabat należy okazać ważną “Kartę Rodzina +”  ucznia zapisywanego do naszej SP.  Osoby spoza Bielska Białej mogą okazać zamiennie ważną Kartę Dużej Rodziny wystawioną na ucznia zapisywanego do naszej szkoły i wówczas otrzymają w/w rabaty.

Ulga ta nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Szkołę.