Regulamin rekrutacji

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną na każdy rok szkolny.
 2. Rekrutacja do szkoły dla dzieci kończących roczne przygotowanie przedszkolne rozpoczyna się 1 września roku poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego, w jakim kandydat rozpocznie naukę w szkole.
 3. Rekrutacją objęte są wszystkie dzieci rocznikowo siedmioletnie, których Rodzice złożą w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie do szkoły”  i klauzulę informacyjną. Wymienione dokumenty są do pobrania na stronie internetowej szkoły.
 4. Każdy kandydat, który złoży wniosek do końca stycznia, podlega etapowej rekrutacji. Po każdym etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna decyduje o zaproszeniu kandydata do kolejnego etapu. Wnioski złożone później będą rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej.
 5. Etapy rekrutacji:
 • I etap – Analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną;
 • II etap – Ocena umiejętności i dojrzałości szkolnej w ramach zajęć grupowych organizowanych na terenie szkoły i/lub w spotkaniu z psychologiem;
 • III etap – Ocena poziomu znajomości języka angielskiego w spotkaniu z lektorem CJO;
 • IV etap –Ustalenie uporządkowanej listy kandydatów na podstawie etapów I, II i III;
 • V etap – Utworzenie list uczniów: przyjętych, listy rezerwowej i nieprzyjętych.

Po zakończeniu etapów II – III szkoła przygotowuje dla rodzica „Raport z rozmowy kwalifikacyjnej kandydata do klasy pierwszej”.

6. Oceniane są następujące kategorie:

 • Umiejętności i potencjał kandydata;
 • Umiejętność koncentracji i kulturalnego sposobu bycia;
 • Dojrzałość szkolna w indywidualnym kontakcie i/lub w grupie;
 • Poziom znajomości języka angielskiego.

W przypadku tej samej oceny u kilku kandydatów pierwszeństwo przyjęcia ma absolwent Anglojęzycznego Przedszkola First Steps , rodzeństwo ucznia Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Primary Steps lub kandydat posiadający młodsze rodzeństwo w Anglojęzycznym Przedszkolu lub Żłobku First Steps.

7. Niestawienie się kandydata do kolejnego etapu rekrutacji w terminie wyznaczonym przez szkołę jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.

8. Na liście przyjętych komisja umieszcza kandydatów do przyjęcia. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne.

9. Jednocześnie tworzy się listę rezerwową kandydatów.

10. Rodzice kandydata z listy przyjętych zobowiązani są, w terminie 3 dni od powiadomienia przez Sekretariat o wpisaniu kandydata na listę przyjętych, do dostarczenia wypełnionych dokumentów obowiązujących w placówce. Następnie Rodzic zobowiązany jest do dokonania opłaty wpisowej w wyznaczonym terminie. Opłata nie podlega zwrotowi.

11. Niedopełnienie w/w formalności skutkuje skreśleniem z listy kandydatów i udostępnieniem miejsca osobie z listy rezerwowej.

12. W terminie do 5 maja rodzic zobowiązany jest do dostarczenia do szkoły informacji o gotowości szkolnej wydanej przez placówkę, w której dziecko realizowało roczne przygotowanie przedszkolne.

13. Rekrutacja uzupełniająca do klas 1-8 trwa cały rok szkolny. W miarę wolnych miejsc można przyjąć do szkoły dziecko po procesie rekrutacji.

14. W przypadku przyjęć do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego kandydat uczestniczy w rozmowach z psychologiem i lektorem CJO. Może być też zalecone uczestnictwo w grupowych zajęciach dydaktycznych.

15. W przypadku zapisu do klas II – VIII wymagany jest wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego – świadectwo ukończenia klasy programowo niższej. O przyjęciu do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna po pozytywnym zaopiniowaniu przez lektora i psychologa, a także po dostarczeniu w/w dokumentu.

 

Aktualizacja 1.09.2023

Wymagane dokumenty

•    Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z klauzulą informacyjną (do pobrania tutaj).
•    W przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy I. – „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wydana przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat.
•    W przypadku zakwalifikowania dziecka do klas wyższych – wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego – świadectwo ukończenia klasy programowo niższej, nie później niż do 7 sierpnia.

Opłaty

Czesne  za rok kształcenia płacone jest w 12 równych określonych w umowie

Wpisowe płatne jest w momencie zapisu dziecka do szkoły i obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy ucznia.

Rabaty

– 50 zł miesięcznie na  drugie dziecko uczęszczające w tym samym okresie do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej “Primary Steps” lub naszego Przedszkola “First Steps” lub Żłobka  “Basic Steps”

– 100 zł miesięcznie na  trzecie i kolejne dziecko uczęszczające w tym samym okresie do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej “Primary Steps” lub naszego Przedszkola “First Steps” lub Żłobka  “Basic Steps”

– 50 zł (rabat jednorazowy) przy zapisie dziecka (absolwenta Przedszkola “First Steps” lub Szkoły “Primary Steps” ) na kurs językowy do International House w Bielsku-Białej.

Program "Rodzina +"i "Karta Dużej Rodziny"

W ramach programów “Rodzina +” i “Karta Dużej Rodziny” oferujemy rabat w opłacie miesięcznego czesnego za uczęszczanie do szkoły :
– dla pierwszego dziecka : 40 zł
– w przypadku, gdy do Szkoły lub Anglojęzycznego Żłobka lub Przedszkola „First Steps”  w tym samym okresie uczęszcza rodzeństwo – dla drugiego dziecka : 50 zł i kolejnego w wysokości 100 zł.

Aby uzyskać w/w rabaty należy okazać ważną “Kartę Rodzina +”  lub “Kartę Dużej Rodziny” ucznia zapisywanego do naszej SP.

Ulga ta nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Szkołę.