Regulamin rekrutacji

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną na każdy rok szkolny.
 2. Rekrutacja do szkoły dla dzieci kończących roczne przygotowanie przedszkolne rozpoczyna się 1 września roku poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego, w jakim kandydat rozpocznie naukę w szkole.
 3. Rekrutacją objęte są wszystkie dzieci rocznikowo siedmioletnie, których Rodzice złożą w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie do szkoły”  i klauzulę informacyjną. Wymienione dokumenty są do pobrania na stronie internetowej szkoły.
 4. Każdy kandydat, który złoży wniosek do końca stycznia, podlega etapowej rekrutacji. Po każdym etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna decyduje o zaproszeniu kandydata do kolejnego etapu. Wnioski złożone później będą rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej.
 5. Etapy rekrutacji:
 • I etap – Analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną
 • II etap – Ocena umiejętności i dojrzałości szkolnej w ramach zajęć grupowych organizowanych na terenie szkoły i/lub w spotkaniu z psychologiem.
 • III etap – Ocena poziomu znajomości języka angielskiego w spotkaniu z lektorem CJO.
 • IV etap – Zsumowanie punktów otrzymanych przez kandydata w rekrutacji
 • V etap – Utworzenie list uczniów: rezerwacyjnej i listy rezerwowej.
 1. Punktowane są następujące kategorie:
 • Ocena umiejętności i dojrzałości szkolnej w ramach zajęć grupowych organizowanych na terenie szkoły i/lub podczas spotkania z psychologiem
 • Ocena poziomu znajomości języka angielskiego
 • Absolwent Anglojęzycznego Przedszkola „First Steps”
 • Rodzeństwo kandydata uczęszczające do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej „Primary Steps”
 1. Niestawienie się kandydata do kolejnego etapu rekrutacji w terminie wyznaczonym przez szkołę jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 2. Liczba uzyskanych przez kandydata punktów decyduje o umieszczeniu jego nazwiska na liście rezerwacyjnej. W przypadku większej ilości kandydatów z tą sama liczba punktów o umieszczeniu nazwiska kandydata na liście decyduje komisja. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne.
 3. Jednocześnie tworzy się listę rezerwową kandydatów.
 4. Rodzice kandydata z listy rezerwacyjnej zobowiązani są w terminie 3 dni od powiadomienia przez Sekretariat o przyjęciu kandydata na listę rezerwacyjną do dostarczenia wypełnionych dokumentów obowiązujących w placówce (umowa rezerwacyjna). Następnie do 7 dni od złożenia tychże dokumentów Rodzic zobowiązany jest do dokonania opłaty wpisowej w wyznaczonym terminie.
 5. Niedopełnienie w/w formalności skutkuje skreśleniem z listy kandydatów i udostępnieniem miejsca kolejnej osobie z listy rezerwowej.
 6. Podpisanie finalnych umów następuje w wyznaczonym terminie (kwiecień / maj).
  Niedopełnienie terminu podpisania finalnych umów jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą.
 7. W terminie do 5 maja rodzic zobowiązany jest do dostarczenia do szkoły informacji o gotowości szkolnej wydanej przez placówkę, w której dziecko realizowało roczne przygotowanie przedszkolne.
 8. Rekrutacja uzupełniająca do klas 1-8 trwa cały rok szkolny. W miarę wolnych miejsc można przyjąć do szkoły dziecko po procesie rekrutacji.
 9. W przypadku przyjęć do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego kandydat uczestniczy w rozmowach z psychologiem i lektorem CJO. Może być też zalecone uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych w klasie.
 10. W przypadku zapisu do klas II – VIII wymagany jest wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego – świadectwo ukończenia klasy programowo niższej. Przyjęcie do szkoły odbywa się po pozytywnym zaopiniowaniu przez lektora i psychologa, a także po dostarczeniu w/w dokument

1/09/23

Wymagane dokumenty

•    Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj).
•    Klauzula informacyjna.
•    W przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy I. – „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wydana przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat.
•    W przypadku zakwalifikowania dziecka do klas wyższych – wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego – świadectwo ukończenia klasy programowo niższej, nie później niż do 7 sierpnia.

Opłaty

Czesne  za rok kształcenia płacone jest w 12 równych określonych w umowie

Wpisowe płatne jest w momencie zapisu dziecka do szkoły i obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy ucznia.

Rabaty

– 50 zł miesięcznie na  drugie dziecko uczęszczające w tym samym okresie do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej “Primary Steps” lub naszego Przedszkola “First Steps” lub Żłobka  “Basic Steps”

– 100 zł miesięcznie na  trzecie i kolejne dziecko uczęszczające w tym samym okresie do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej “Primary Steps” lub naszego Przedszkola “First Steps” lub Żłobka  “Basic Steps”

– 50 zł (rabat jednorazowy) przy zapisie dziecka (absolwenta Przedszkola “First Steps” lub Szkoły “Primary Steps” ) na kurs językowy do International House w Bielsku-Białej.

Program "Rodzina +"

i "Karta Dużej Rodziny"

W ramach programów “Rodzina +” i “Karta Dużej Rodziny” oferujemy rabat w opłacie miesięcznego czesnego za uczęszczanie do szkoły :
– dla pierwszego dziecka : 40 zł
– w przypadku, gdy do Szkoły lub Anglojęzycznego Żłobka lub Przedszkola „First Steps”  w tym samym okresie uczęszcza rodzeństwo – dla drugiego dziecka : 50 zł i kolejnego w wysokości 100 zł.

Aby uzyskać w/w rabaty należy okazać ważną “Kartę Rodzina +”  lub “Kartę Dużej Rodziny” ucznia zapisywanego do naszej SP.

Ulga ta nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Szkołę.